Algemene voorwaarden

 • ALGEMENE VOORWAARDEN Educatieve Bibliotheek

  Onderdeel van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân, statutair gevestigd te Wolvega.
  Adres: Quadoelenweg 29b, 8431 LN Oosterwolde. 0516-512075 E-mail  info@bzof.nl

   

  Artikel 1
  Begrippen

  1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Educatieve Bibliotheek. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van Educatieve Bibliotheek.
  2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
  3. Onder werkzaamheden worden verstaan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
  4. Onder materialen worden verstaan alle systemen, programma’s, documentatie, werkinstructies en informatiedragers, die de opdrachtnemer ter beschikking stelt.
  5. Onder hulpmiddelen worden verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
  6.  Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

   

  Artikel 2
  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1.  De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding indien er niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen van is afgeweken.
  2. Voor door de overheid gesubsidieerde dienstverlening gelden de voorwaarden voor de verstrekking van de overheidssubsidie.
  3.  Gedrags- en beroepsregels voor zover van toepassing op opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst.

   

  Artikel 3
  Totstandkoming overeenkomst

  1. De afspraken worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de opdrachtnemer te ondertekenen overeenkomst of een (digitaal) aanvraagformulier.
  2. Wanneer de opdrachtgever langs digitale weg een dienst of product inkoopt van opdrachtnemer, is de (digitale) bevestiging van de aangegane verbintenis de overeenkomst, zoals bedoeld in deze voorwaarden.
  3. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan een met hem gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe gemachtigde medewerkers.De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is. 

   

  Artikel 4
  Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

  1. Opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

   

  Artikel 5
  Bescherming persoonsgegevens

  1. Inzameling en vastlegging van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats indien nodig voor de goede uitvoering van een opdracht.
  2. Persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan vooraf overeengekomen.

   

  Artikel 6
  Auteursrecht

  1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij de opdrachtnemer.
  2. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
  3. Opdrachtgevers zijn niet gerechtigd diensten en producten van de opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden.
  4. Voor zover de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij de opdrachtnemer berust, tenzij hierover afwijkende afspraken worden gemaakt.
  5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd het recht van de opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de ontstane directe of indirecte schade.

   

  Artikel 7
  Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

  1. Opdrachtnemer en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
  2. Het dient voor de opdrachtnemer altijd mogelijk te zijn om de te gebruiken werkruimten te betreden.

   

  Artikel 8
  Overmacht

  1. Overmacht duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen én die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Hieronder wordt verstaan: werkstakingen, slechte weersomstandigheden, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, brand, storingen aan en verlies van niet-vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
  2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
  3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren.
  4. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is de opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever en/of afnemer een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren.

   

  Artikel 9
  Ontbinding van de overeenkomst

  1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
  2. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling én hem een redelijke termijn is geboden om de (ernstige) tekortkoming te zuiveren.
  3. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
  4. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  5. Indien de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
  6. Bij abonnementen en licenties geldt – tenzij anders overgekomen – een looptijd van één jaar waarna de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Vanaf augustus 2019 wordt een abonnement afgesloten voor een heel schooljaar, opzeggen van de licentie is alleen mogelijk twee maanden voor de start van het nieuwe schooljaar. 

   

  Artikel 10
  Wijziging opdracht i.v.m. meer- of minderwerk

  1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt dan wel het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
  3. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd. Opdrachtgever dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze tussentijdse wijzigingen.

   

  Artikel 11
  Betaling

  1. De betaling door de opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op bankrekening van de opdrachtnemer.
  2. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

   

  Artikel 12
  Gebreken, termijnen

  1. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Anders wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclamatie.
  2. Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen schriftelijk afspraken over het herstel van dit gebrek.
  3. Indien de opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend bij directie opdrachtnemer.
  4. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

   

  Artikel 13
  Geheimhouding

  1. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.

   

  Artikel 14
  Aansprakelijkheid

  1. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
  2. Indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer is deze aansprakelijk. De aansprakelijkheid is te allen tijde gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden.

   

  Artikel 15
  Geschillen

  1. Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.